...

Beth yw Treulio Anaerobig a pham y dylid ei annog?


Treulio anaerobig yw trosi deunydd bioddiraddadwy mewn llestri wedi'u selio yn absenoldeb ocsigen gan gonsortia o facteria ac Archaea y cynhyrchir bio-nwy gwerthfawr a gweddillion treuliad ohonynt. Cesglir a defnyddir y bionwy hwn yn nodweddiadol fel ffynhonnell ynni. Gellir defnyddio treuliad o'r broses fel gwrtaith (yn lle gwrtaith mwynol) ac fel cyflyrydd pridd. Mae defnyddiau amgen ar gyfer bio-nwy a gweddillion treuliad anaerobig yn cael eu gwerthuso ar hyn o bryd.

Mae TA eisoes wedi'i roi ar waith ar draws llawer o wledydd yn Ewrop i drin gwastraff trefol organig bioddiraddadwy megis gwastraff bwyd wedi'i wahanu yn ei ffynhonnell, ffracsiwn organig o wastraff solet (OFMSW), gwastraff masnachol a diwydiannol bioddiraddadwy (C&I), llaid carthion, gweddillion amaethyddol a slyri anifeiliaid fel yn ogystal â chynhyrchu ynni o gnydau ynni. Mae’r DU eisoes wedi gweld defnydd sylweddol o dechnoleg treulio anaerobig ar gyfer trin llaid carthion ac mae rhywfaint o gynnydd yn cael ei wneud yn ddiweddar wrth sefydlu’r dechnoleg hon ar gyfer trin deunyddiau organig eraill.

Mae treulio anerobig yn opsiwn deniadol i Gymru a’r DU gan y gall gyfrannu at gyrraedd targedau ar gyfer ailgylchu gwastraff a dargyfeirio gwastraff organig o safleoedd tirlenwi, y gofyniad i rag-drin deunyddiau organig cyn eu gwaredu, targedau i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a’r gofyniad i gynhyrchu ynni adnewyddadwy.

 

Digwyddiadau a Phrosiectau TA

Mae cynrychiolwyr y Ganolfan TA yn aml yn cyflwyno ein hallbynnau ymchwil diweddaraf a datblygiadau o’r radd flaenaf yn y sector treulio anaerobig mewn digwyddiadau ledled y DU, yn rhyngwladol, ac ar-lein. Bydd y digwyddiadau hyn, neu ddetholiad o rai eraill a allai fod o ddiddordeb yn cael eu postio yma. Bydd gwybodaeth am ddetholiad o brosiectau ymchwil allanol sydd o ddiddordeb i'r Sector TA hefyd yn cael ei phostio yma.