...

SYSTEMAU MESOFFILIG A THERMOFFILIG

Mae treulwyr anaerobig fel arfer yn cael eu gweithredu naill ai ar dymheredd mesoffilig (30-40oC) neu dymheredd cymedrol thermoffilig (50-60oC), gan ganiatáu twf gorau posibl y bacteria sy'n gysylltiedig â dadelfennu'r sylwedd organig. Disgrifir prif fanteision ac anfanteision gweithredu ar bob ystod tymheredd isod.


Systemau Treulio Mesoffilig

Mae gan facteria mesoffilig dymheredd optimaidd ar gyfer twf rhwng 30-40oC ac o ganlyniad mae treulwyr mesoffilig yn cael eu gweithredu fel arfer ar dymheredd o tua 35oC. Mae'n hanfodol rheoli tymheredd er mwyn gweithredu'n effeithlon gan fod cyfraddau adwaith yn gostwng yn sylweddol wrth i'r tymheredd ddisgyn o dan 35°C ac mae gostyngiad sydyn hefyd mewn gweithgaredd ar dymheredd uwch na 45oC, wrth i'r gwres lesteirio bacteria mesoffilig.

Yn gyffredinol, mae systemau treulio mesoffilig yn fwy sefydlog na systemau thermoffilig oherwydd bod amrywiaeth ehangach o facteria yn tyfu ar dymheredd mesoffilig ac mae'r bacteria hyn yn gyffredinol yn fwy cadarn ac yn gallu addasu i amodau amgylcheddol newidiol.


Systemau Treulio Thermoffilig

Mae gan facteria thermoffilig amrediad tymheredd gorau posibl o 50-60oC. Mae treulwyr thermoffilig fel arfer yn cael eu gweithredu mor agos â phosibl at 55oC. Mae treuliad thermoffilig yn cynnig manteision cyfraddau adweithio cyflymach o gymharu â threuliad mesoffilig, gan arwain at amseroedd cadw byrrach. Mae treuliad thermoffilig hefyd yn darparu gwell lladd pathogen oherwydd y tymereddau uwch, er bod hyn yn llai pwysig os yw'r llif gwastraff yn cael ei basteureiddio fel rhan o'r broses drin.

Mae systemau thermoffilig fel arfer yn ddrytach i'w gweithredu gan fod angen ynni ychwanegol arnynt i gynnal y tymereddau gweithredu uwch. Anfantais arall systemau thermoffilig yw bod mwy o sensitifrwydd i amodau gweithredol ac amgylcheddol e.e. mwy o reolaeth tymheredd. Ar gyfer porthiant sy'n gyfoethog mewn nitrogen lle gall amoniwm/amonia arwain at atal y broses dreulio, ceir llai o argymhelliad ar gyfer gweithrediad thermoffilig.

Gall systemau thermoffilig fod o fudd lle mae porthiant cynnwys solet uchel gyda chymarebau C:N optimaidd ar gael.

Pa bynnag drefn thermol a ddefnyddir, mae'n bwysig iawn cadw'r tymheredd mor gyson â phosibl oherwydd gall hyd yn oed amrywiadau bach mewn tymheredd effeithio ar berfformiad gweithredu a chyfradd cynhyrchu bio-nwy. Gall cwymp sydyn yn y tymheredd arwain at atal y bacteria sy'n cynhyrchu methan (methanogenau). O ganlyniad, ystyrir rheoli tymheredd ar gyfer y broses dreulio anaerobig fel un o'r prif baramedrau dylunio.

Fel arfer cyflawnir gofynion gwres naill ai i'r porthiant sy'n llifo i mewn neu i'r llestr treulio ar y safle o drawsnewid bio-nwy yn wres yn uniongyrchol neu drwy'r gwres a adferwyd mewn uned CHP. Dylid insiwleiddio llestri treulio hefyd oherwydd gall newidiadau tymheredd amgylchynol effeithio ar berfformiad treuliad hefyd.